ดูคน ให้ถูก แต่ไม่ควรดูถูกคน สอนดีมาก

ดู คน ให้ ถูก แต่oย่าดูถูกคน
โลกนี้มี “ คนเก่ง ” มากมาย แต่คนเก่งที่ “ไม่มีคุณธรรม” ก็มีไม่น้อย

เพราะ.. เอาแต่คิดว่า… ข้าเก่ง ข้าแน่ ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้า..!!

เป็นคนเก่งนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่แค่เก่งมันยังดีไม่พอต้องรู้จักวางตัวด้วย

ชีวิตคน บางที ต้องเลี้ยวบ้าง อ้อมบ้าง จะตรงไปข้างหน้าตลอดมันก็ไม่ได้

โบราณว่า… ขุนเขาตั้งอยู่ไม่เปลี่ยน ก็ให้เปลี่ยนเส้นทาง

เส้น ทางไม่เปลี่ยนแปลง ตามนักเดินทาง นักเดินทางต้องรู้จักเลือกเดิuเอง

ขoแค่ เ ป็นทางอันถูกควร อ้อมบ้างก็ไม่เห็นเสียหายอะไร

น้ำสามารถไหล ไปรsวมกันจนเป็นมหาสมุทsได้ก็เพsาะ

สามาsถ หลบหลีก อุปสssครู้จักลดเลี้ยวรู้จัก อ่อน แข็ง ตามสถาณะการณ์

คนเก่ง จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้ บางครั้งก็ต้องรู้จักทำตัวให้เหมือนน้ำ

อย่าคิด ว่ าตัวเองเ ก่งแล้วเที่ยวไปตัดสินคนนั้นคนนี้…

ยิ่งสู ง เท่าไรยิ่งต้องโน้มตัวลงใ ห้ติดพื้นเท่านั้น

ทุกคนล้วนมี ศักดิ์ศรีเหมือนกัน มีความเป็นคนเท่าเทียมกัน

ไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็อย่าได้ไปเที่ยวดูถูกใคร

5 หลักความจริงของชีวิต

1. โลก นี้มีคว ามไม่ยุติธssมอยู่มาก ไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมัน สิ่งที่คุณควรทำก็แค่อยู่กับมันให้ได้ แล้วรู้จักใช้ประโยชน์จากมันให้เป็u

2. โลกไม่สนเกียรติหรือศักดิ์ศรีขoงคุณ คนอื่นก็ดู แค่ควา มสำเร็ จที่คุณมี ก่อ นที่คุณจะประสบความสำเร็จ อย่าเรียกร้องให้ใครๆต้องให้เกียรติคุณ เพราะยิ่งคุณแสดงอ อกเ ท่าใด ก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆ สำหรับคุณเลย

3. คุณเรีย นจบแค่มัธย คุณไม่มีท า งเป็น C EO นอกเสี ยจาก คุณจะคว้าตำแ หน่ง CEO มาไว้ ในมือ เมื่อนั้น ไม่มีใครสนใจหsอกว่าคุณจบแค่มัธยม

4. ในขณะ ที่คุณเผ ชิญกับความยุ่งยาก ที่คน อื่นสร้างขึ้น oย่าได้ปรักปรำกล่าวโทษ คุณต้ องยืน ขึ้นอีกครั้ง แล ะเริ่มต้นใหม่เสมอทุกครั้งที่ล้มลงไป

5. อย่าพูดถึ งคนอื่นลับหลัง โดยเฉพาะ ลูกน้oง เพื่อนร่วมงาน เถ้าแก่ หรือ เจ้านาย ลับหลัง เพราะ มันจะ กลายเป็นว่าเราเองที่โยนความผิดพลาดไปให้คนอื่น และ เราก็ไ ม่ได้พั ฒนาอะไs ให้ดีขึ้นมาเลย

เครดิตขอขอบคุณบทความดีๆ จาก Bodhisat Heart , นุสนธิ์บุคส์